Vishram Ghat, Mathura, Uttar Pradesh

Vishram Ghat, Mathura, Uttar Pradesh