Sri Durga Devi 108 Names

Sri Durga Devi 108 Names

1. Sati 2. Sadhvi 3. Bhavpreeta 4. Bhavani 5. Bhava-Mochani 6. Arya 7. Durga 8. Jaya 9. Aadya 10. Trinetra 11. Shuldharani 12. Pinakdharani 13. Chitra 14. Chandaghanta 15. Mahatapa 16. Mann 17. Budri 18. Ahankara 19. Chitarupa 20. Chita 21. Chiti 22. Sarvamantramayi 23. Satta 24. Satyanandswaroopini 25. Ananta 26. Bhavini 27. Bhaavya 28. Bhavya 29. Abhavya 30. Sadagati 31. Shambhavi 32. Devmata 33. Chinta 34. Ratnapriya Sada 35. Sarvavidya 36. Dakshakanya 37. Dakshayagya-Vinashini 38. Aparna 39. Anekvarna 40. Patla 41. Patlavati 42. Pattambar-Paridhana 43. Kalmanjirranjini 44. Amey – Vikrama 45. Krura 46. Sundari 47. Sursundari 48. Vandurga 49. Matangi 50. Matagamunipoojita 51. Brahmi 52. Maheshwari 53. Endri 54. Komari 55. Vaishnavi 56. Chamunda 57. Varahi 58. Lakshmi 59. Purushakriti 60. Vimla 61. Utkarshini 62. Gyana 63. Kriya 64. Nitya 65. Budhdida 66. Bahula 67. Bahul Prema 68. Sarvavahan-Vahana 69. Nishumbhashumbha-Hanni 70. Mahishasurmardini 71. Madhukaitabhahantri 72. Chandamunda-Vinashini 73. Sarvasurnvinasha 74. Sarvadaanvadhatini 75. Sarvashastramayi 76. Satya 77. Sarvastradharini 78. Anekshastrashasta 79. Anekastradharini 80. Kumari 81. Ek Kanya 82. Kaishori 83. Yuvti 84. Yati 85. Apraudha 86. Proudha 87. Vridh Mata 88. Balprada 89. Mahodri 90. Muktkeshi 91. Ghorrupa 92. Mahabala 93. Agnijwala 94. Raudramukhi 95. Kalaratri 96. Tapaswini 97. Narayani 98. Bhadrakali 99. Vishnumaya 100. Jalodari 101. Shivadooti 102. Karali 103. Ananta 104. Parmeshwari 105. Katyayani 106. Savitri 107. Pratyaksha 108. Brahmavadhini

(Sri Durga Devi 108 Names – This photo was taken at Sri Chandi Devi Temple in Haridwar (Uttarakhand).