Sri Durga Devi 108 Names

Sri Durga Devi 108 Names at Sri Chandi Devi Temple in Haridwar, Uttarakhand, India

1. Sati 2. Sadhvi 3. Bhavpreeta 4. Bhavani 5. Bhava-Mochani 6. Arya 7. Durga 8. Jaya 9. Aadya 10. Trinetra 11. Shuldharani 12. Pinakdharani 13. Chitra 14. Chandaghanta 15. Mahatapa 16. Mann 17. Budri 18. …