Chitrakoot Tourist Places (in Hindi) – Distance from Jaipuria Bhawan

Chitrakoot Tourist Places (in Hindi) - Distance from Jaipuria Bhawan

1 Ramghat – 500 meters 2 Kamtanath Ji Parikrama – 4 kms 3 Hanuman Dhara -5 kms  4 Janki Kund – 4 kms 5 Aarogyadham Small Waterfall – 5 kms 6 Manas Darshan – 5 kms 7 Ram Darshan – 6 kms 8 Sphatik Shila – 9 kms 9 Sati Anasuya – 18 kms 10 Gupt Godavari – 22 kms 11 Shabri Waterfalls – 45 kms 12 Dharkundi Ashram – 65 kms 13 Sharbhanga Ashram – 45 kms 14 Maihar Devi -130 kms 14 Laina Baba – 10 kms 15 Ram Saiya – 12 kms 16 Bharat Kup -18 kms 17 Marfa Jungle – 30 kms 18 Kalinjar Cave – 65 kms.