Places of Interest near Last Indian Village – Mana

Places of Interest near Last Indian Village - Mana, Uttarakhand, India
  • Ganesh Gufa – 30 meters
  • Bhim Pull and Saraswati Darshan – 100 meters
  • Keshav Prayag – 600 meters
  • Muchukund Gufa – 3 km
  • Vasudhara – 5 km
  • Lakshmi Van – 8km
  • Satopanth – 25 km
  • Dev Tal, Rakshas Tal, Vashisth Tal – 40 km
  • Gangotri Kalindi Khal – 15 days trek