Vegetarian Dinner Varieties at Sri Prashar Homestay

Vegetarian Dinner Varieties during Homestay at Nandli (Kataula), Mandi Prashar Road, Himachal Pradesh, India

This photo was taken at Sri Prashar Home Stay, Nandli (Kataula), Mandi-Prashar Road, Himachal Pradesh.

1. Paneer Palak, Raita with Ghee lagi Roti

2. Jhol, Ghiya ki Sabzi and Makki ki Roti

3. Urad Dal Khichdi with Dahi