Description of Sri Shankaracharya Four Peethas

Description of Sri Shankaracharya Four Peethas at Jyotirmath Badrikashram, Himalaya, Joshimath, Uttarakhand, India

Description of Sri Shankaracharya Four Peethas – This photo was taken at Jyotirmath Badrikashram, Himalaya in Joshimath (Uttarakhand).