Ganga Bagh: Stately Cenotaphs (Chhatari) of Bharatpur Kings

Ganga Bagh: Stately Cenotaphs (Chhatari) of Bharatpur Kings

Ganga Bagh: Stately Cenotaphs (Chhatari) of Bharatpur Kings – This photo was taken near Mansi Ganga during Braj Chaurasi (84) Kos Yatra.