Kalyug Duration and Incarnation

Kalyug Duration and Incarnation

Kalyug’s duration is 4,32,000 years and it will be the incarnation years of Kalki.

(Kalyug Duration and Incarnation – This photo was taken at Allahabad Fort near Sangam in Prayagraj (Uttar Pradesh)