Mumbai to Shri Saptshrungi Devi Temple via Charoti Naka – Distance by Road & Driving Directions

Mumbai to Shri Saptshrungi Devi Temple via Charoti Naka: 275 Kms approx. Dahisar, Mumbai > Shirsad Phata (30 km) Shirsad Phata > Manor (35 km) Manor > Charoti Naka right-turn (22 km) (Dahisar till Charoti Naka follow National Highway 8) Charoti Naka …

Distance from Hotel Atithi (Charoti Naka – NH8)

Distance Chart, Hotel Atithi, Charoti Naka, Charoti (National Highway 8, Maharashtra, India)

Dahanu – 24, Bordi – 43, Manor – 24, Boisar – 47, Palghar – 52, Virar – 59, Vasai – 66, Ganeshpuri – 65, Ghodbandar – 80, Borivali – 90, Mumbai – 125, Thane – …