Sadhna Mandir an Ashram at Tarkeshwar Dham, near Gundalkhet village, Pauri Garhwal, Uttarakhand

Sadhna Mandir an Ashram at Tarkeshwar Dham (near Gundalkhet village), Pauri Garhwal, Uttarakhand

Leave a Reply