Potato Farming

Potato Farming

This photo was taken at Mana village – India’s Last village, Uttarakhand.

Leave a Reply