Under 19 Long Jump Event

Under 19 Long Jump Event at 79th Kila Raipur Sports Festival in Punjab

This photo was taken at 79th Kila Raipur Sports Festival in Punjab.