Toothbrushes for Sale

Toothbrushes for Sale

This photo was taken at Shahid Bhagat Singh Marg, Saharanpur, Uttar Pradesh.