Shree Jagtareshwar Mahadev, Ganga Ghat, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand

Shree Jagtareshwar Mahadev, Ganga Ghat, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand