Shankaracharya’s Gaddi ki Doli and Gadu Ghadi Shobha Yatra leaving Narsinh Temple for Badrinath Dham

Shankaracharya’s Gaddi ki Doli and Gadu Ghadi Shobha Yatra leaving Narsinh Temple for Badrinath Dham