Satsang by Shri Ramesh Bhai Ojha at Karshni Ashram, Ramanreti, Uttar Pradesh

Satsang by Shri Ramesh Bhai Ojha at Karshni Ashram, Ramanreti, Uttar Pradesh

Karshni Ashram is at Ramanreti, Gokul in Mathura district of Uttar Pradesh.