Old Gentleman’s 100m Race

Old Gentleman's 100m Race at Kila Raipur Sports Festival 2015 in Punjab

This photo was taken at Kila Raipur Sports Festival 2015 in Punjab.