Mirchi Bada for Breakfast

Mirchi Bada for Breakfast

This photo was taken at Pushkar Chaat Bhandar, Kapra Bazaar, Yagya Ghat, Pushkar, Rajasthan.