Shaniashtottara Shatanamavali (in Sanskrit language)

Shaniashtottara Shatanamavali (in Sanskrit) at Shri Shaneshwar Devasthan Shanishingnapur, Maharashtra, India

 

Shaniashtottara Shatanamavali (Sanskrit) at Shri Shaneshwar Devasthan Shanishingnapur, Maharashtra, India

This photo was taken at Shri Shaneshwar Devasthan, Shanishingnapur, Maharashtra.