Shaniashtottara Shatanamavali (in Sanskrit language)

Shaniashtottara Shatanamavali (in Sanskrit) at Shri Shaneshwar Devasthan Shanishingnapur, Maharashtra, India

 

Shaniashtottara Shatanamavali (Sanskrit) at Shri Shaneshwar Devasthan Shanishingnapur, Maharashtra, India

Shaniashtottara Shatanamavali (in Sanskrit language) – This photo was taken at Shri Shaneshwar Devasthan, Shanishingnapur, Maharashtra.