Frozen Rishi Ganga River nearby Charan Paduka, Badrinath, Uttarakhand

Frozen Rishi Ganga River nearby Charan Paduka, Badrinath, Uttarakhand