Flag Hoisting Ceremony, Pushkar Fair 2011

Flag Hoisting Ceremony, Pushkar Fair 2011