Distance from Govardhan (Uttar Pradesh) to Tourist Places

Distance from Govardhan (Mathura, Uttar Pradesh) to Tourist Places

(Distance in km)

  • Radhakund – 5
  • Kusum Sarovar – 9
  • Barsana – 19
  • Mathura – 20