Dharamshala at Tarkeshwar Mahadev, near Gundalkhet village, Pauri Garhwal, Uttarakhand

Dharamshala at Tarkeshwar Mahadev (near Gundalkhet village), Pauri Garhwal, Uttarakhand