Devotees at Shakambari Devi Temple, Sambhar, Rajasthan

Devotees at Shakambari Devi Temple, Sambhar, Rajasthan