Chhatri Built by Jahangir near Shakambari Devi Temple, Sambhar, Rajasthan

Chhatri Built by Jahangir near Shakambari Devi Temple, Sambhar, Rajasthan